Mediacoach voor Basiseducatie

Mediacoach voor Basiseducatie

Vorming
21 september 2018 tot 13 juni 2019

Een opleiding voor professionals uit de Basiseducatie

Media zelfstandig en kritisch gebruiken, zich bewust zijn van de mogelijkheden en valkuilen van (nieuwe) media, media gebruiken als expressiemiddel, … Het zijn essentiële competenties in de huidige maatschappij. We spreken van mediawijsheid:

“het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes waarmee burgers zich bewust en kritisch kunnen bewegen in een complexe, veranderende en gemediatiseerde wereld. Het is het vermogen tot een actief en creatief mediagebruik dat gericht is op maatschappelijke participatie.”

‘Mediacoach voor Basiseducatie’ is een opleiding voor professionelen in de Basiseducatie, en leert je hoe je mediawijsheid in de eigen (les)praktijk en de eigen organisatie integreert. Je werkt er aan een eigen project dat aan concrete noden van de organisatie werkt en een veranderingsproces rond het thema mediawijsheid in gang zet.

In een later stadium wordt bekeken hoe het uitgewerkte project naar een hoger niveau wordt getild binnen Basiseducatie: hoe kunnen andere centra ook gebruik maken van jouw project?

Enerzijds biedt het opleidingstraject Mediacoach een theoretisch kader om te starten met mediawijsheid binnen de eigen werking. Anderzijds ligt de focus van deze opleiding vooral op het realiseren van activiteiten en praktijken rond mediawijsheid. Door goede praktijkvoorbeelden en concrete tools te tonen, krijgen deelnemers inspiratie om zelfstandig een project binnen de eigen organisatie op te zetten.

Een mediacoach zal na de opleiding ook fungeren als aanspreekpunt binnen de eigen werking voor de pedagogische aanpak van het thema media(wijsheid). Hij/zij neemt een coachende rol op in zijn/haar team.

Voormalig Mediacoach-cursist en CBE-lesgever Melinda Rasalle ging aan de slag met de tool Powtoon en legt in dit filmpje uit hoe zij de "Mediawijze leraar Basiseducatie" ziet:

image

Doelpubliek opleiding

Het doelpubliek bestaat uit professionelen uit de Basiseducatie die op een educatieve en/of coachende manier met media werken, zoals lesgevers en pedagogische ICT-coördinatoren, die van hun directie tijd en ruimte krijgen om na de opleiding als aanspreekpunt te fungeren in het eigen centrum.

Wat voorkennis betreft, gaan we minimaal uit van een zekere basiskennis van digitale media. Gemiddelde technische vaardigheden worden verondersteld.
Affiniteit met en - vooral - enthousiasme over (digitale) media zijn noodzakelijk.

We streven ernaar om van elk Centrum voor Basiseducatie twee deelnemers te hebben. Liefst met een ander profiel, bijvoorbeeld: één iemand met een ICT-achtergrond en één iemand met een educatieve achtergrond. Het doel van het samenbrengen van deze diverse profielen in één opleiding is het stimuleren van samenwerking en de uitwisseling van inspirerende invalshoeken.

Opbouw traject

De opleiding bestaat uit:

1. 9 contactmomenten of sessies

Tijdens de contactmomenten staan praktijk en uitwisseling rond mediawijsheid centraal. We verwerken ook theoretische aspecten die in de MOOC aan bod kwamen (zie verder). De contactmomenten bestaan enerzijds uit een vast inhoudelijk luik en een aantal keuzeworkshops. Voor diverse themasessies zijn er keuzeworkshops voorzien. Op verschillende contactmomenten is er ook ruimte voor projectbegeleiding (zie het project).

Tijdens de contactmomenten (sessies) staat praktijk en uitwisseling rond mediawijsheid centraal. We verwerken ook het theoretisch luik van de MOOC Mediacoach. Tijdens de sessies zijn er ook projectbegeleidingsmomenten voorzien.

2. Een online traject (MOOC)

De theoretische kennis rond mediawijsheid wordt deels behandeld in een online traject (MOOC of Massive Open Online Course). We verwerken en verdiepen deze via het flip the classroom principe en toelichting van experts tijdens de contactmomenten.

3. Het stageproject

Elke mediacoach realiseert een project rond mediawijsheid dat tegemoet komt aan de noden van de eigen organisatie. De mediacoach bekijkt samen met zijn begeleider wat haalbaar en gewenst is in zijn context. De bedoeling van het project is om tijdens en na de opleiding een tastbaar resultaat en verandering in de organisatie teweeg te brengen. Elke mediacoach krijgt een persoonlijke begeleider die waar nodig online en offline ondersteuning biedt.

Enkele mogelijke eerste insteken zijn: hoe ICT inzetten in taalonderwijs? hoe op lange termijn de collega’s blijvend ondersteunen in hun media(wijsheids)kennis? hoe als school de mogelijkheden van sociale media beter benutten? ... Deze getuigenissen van de Mediacoach-opleiding voor begeleiders van kinderen en jongeren geven een uitgebreid beeld van wat een project kan inhouden.

In een later stadium wordt in het Lerend Netwerk binnen Basiseducatie bekeken of het project naar een nog hoger niveau getild kan worden. Dit maakt het mogelijk dat alle centra voor basiseducatie van de resultaten kunnen genieten!

Voor dit project moet de deelnemer rekenen op een tijdsbesteding van minimaal 40 uur verspreid over het volledige traject. Het project wordt voorgesteld tijdens de projectsessie.

4. Een competentiedocument

Deelnemers die alle inhoudelijke sessies bijwonen, de MOOC verwerken en een project realiseren ontvangen op het einde van het traject het competentiedocument ‘Mediacoach’.

Sessies

1. Inleiding op het begrip mediawijsheid en introductie mediawijs project

vrijdag 21 september 2018, 9u30 tot 16u

In de eerste inleidende sessie ontleden we het concept ‘mediawijsheid’. Aan de hand van het competentiemodel mediawijsheid belichten we de verschillende aspecten van mediawijsheid. We meten en bespreken jouw competenties aan de hand van de mediaprofieltest. We zetten een actieve discussie op over de rol(len) van de ‘mediacoach’ binnen diverse settings. Op basis van deze discussie legt elke deelnemer een eigen referentiekader vast. Tenslotte geven we informatie over de rol van het project in de opleiding Mediacoach. Afgestudeerde mediacoaches uit diverse sectoren presenteren hun inspirerende projecten van de voorbije jaren.

2. Inleiding tot het mediagebruik + de rol van mediacoach

vrijdag 19 oktober 2018, 9u30 tot 16u

We bekijken de rol van (digitale) media in de leefwereld van jong en oud aan de hand van een aantal onderzoeksresultaten en concrete praktijken. We maken ruimte voor uitwisseling rond de betekenis van deze cijfers voor de praktijk. Je maakt kennis met een aantal algemene digitale tools die mediawijsheid in je organisatie kunnen stimuleren.

In de namiddag krijg je input voor jouw rol als mediacoach en bieden we de nodige handvaten om verandering te bewerkstelligen in jouw praktijk en organisatie aan de hand van een aantal coachingsprincipes.

3. Media en relaties

vrijdag 16 november 2018, 9u30 tot 16u

Sociale media hebben veranderd hoe de relatie tussen mensen vorm krijgt. Wat betekenen digitale media voor relaties? Hoe gaan we met elkaar op een positieve met elkaar om? Welke specifieke online-relatiefenomenen schuilen om de hoek? We reiken de nodige tools aan om een gesprek aan te gaan met jouw doelgroep en jouw collega's om hen te ondersteunen als ouder, lesgever of begeleider. We reiken ook bouwstenen aan voor het uittekenen en implementeren van een social-mediaprotocol in de organisatie.  

Mogelijke keuzesessies voor de namiddag:

 • Als organisatie communiceren via sociale media
 • Zelf een social video maken
 • Tools voor ouders

4. Mediaproductie  

vrijdag 7 december 2018, 9u30 tot 16u

We benaderen in deze sessie het concept mediawijsheid vanuit zijn creatieve component. We bekijken de opkomst en impact van ‘social influencers’ en hoe mediacreatie sociale verandering kan teweegbrengen. We presenteren het wettelijk kader rond auteursrecht en portretrecht versus de cultuur van actief delen en bekijken wat dit betekent voor jouw praktijk. Vervolgens komen enkele inspirerende praktijken rond mediaproductie en mediawijsheid aan bod. In de namiddag kan je kiezen uit een aantal keuzeworkshops waarin je zelf media creëert.

Mogelijke keuzesessies voor de namiddag:

 • Workshop Digital Storytelling
 • Aan de slag met green screen
 • Maak je eigen animatiefilm
 • Verhalen vertellen met beelden
 • Coderen en programmeren

5. Media en privacy & Intervisie project

vrijdag 18 januari 2019, 9u30 tot 16u

Tijdens de sessie bekijken we de persoonlijke en maatschappelijke aspecten van privacy. Hoe kan je jouw doelgroep bewust maken rond privacy en hun kennis en vaardigheden versterken? Hoe evolueren privacy en privacystrategieën binnen een snel digitaliserende context? Wat is de huidige wetgeving?

We maken tijdens de namiddag van deze sessie tijd om het coachaspect van de Mediacoach te bespreken. We gaan opnieuw aan de slag rond het project. We bekijken hoe je de impact van jouw projectidee kan versterken in je organisatie en hoe je mensen kan aanspreken en motiveren. We toetsen de stand van zaken van jouw project af met behulp van een intervisiemethodiek.

6. Nieuwsmedia, informatie en reclamewijsheid

vrijdag 22 februari 2019, 9u30 tot 16u

We bekijken de impact van digitale media op informatie, zoals het fenomeen filter bubble, en bespreken de randvoorwaarden om informatiewijsheid mogelijk te maken. We gaan in op impact van digitale media op nieuwsmedia en journalistiek en focussen op het onderwerp ‘Fake news’. We demonstreren diverse interessante educatieve tools om (visuele) informatie te vinden, te analyseren en te beoordelen.

Mogelijke keuzesessies voor de namiddag:

 • Mediatraining voor jezelf
 • Zelf propaganda maken en analyseren
 • Beeldvorming en diversiteit

7. Media en burgerschap

vrijdag 22 maart 2019, 9u30 tot 16u

In de voormiddag wordt de impact van media belicht in relatie tot de samenleving en haar burgers. We staan stil bij de mogelijkheden en uitdagingen van e-government en gaan dieper in op thema’s als sociale actie, uit- en insluiting van kansengroepen en burgerparticipatie.

In de namiddag houden we ruimte vrij om die aspecten aan bod te laten komen waar de groep nood aan heeft (inhoud wordt bepaald na sessie 5).

8. Voorstelling projecten

vrijdag 24 mei 2019, timing afhankelijk van aantal projecten

Tijdens deze sessie presenteren de deelnemers hun persoonlijk project aan elkaar en aan de jury.

9. Inspiratiedag

donderdag (!) 13 juni 2019, 9u30 tot 16u

Tijdens deze dag brengen we de deelnemers van deze en andere Mediacoach-opleidingen samen. Alle mediacoaches, die het traject volledig hebben gevolgd en hun project goed beëindigden, ontvangen het competentiedocument ‘Mediacoach’. We bieden hiernaast een inhoudelijk programma met nieuwe trends en praktijken met betrekking tot mediawijsheid en gaan dieper in op de gerealiseerde projecten.

Materiaal en kennisdeling

De deelnemers van het traject hebben toegang tot een gesloten platform: mediacoach.mediawijs.be. Hierop worden online video’s, cursusmateriaal en andere informatie aangeboden als voorbereiding en aanvulling op de sessies. Door middel van opdrachten krijgen de deelnemers de gelegenheid om de kennis die ze tijdens de sessies vergaren om te zetten in de praktijk en in te oefenen.

Via een facebookgroep kunnen de deelnemers vragen stellen en uitwisselen met elkaar, de begeleiders en mediacoaches uit voorgaande en parallelle opleidingen. De facebookgroep is toegankelijk voor de mediacoaches in opleiding en de afgestudeerde mediacoaches. De personen die de opleiding gevolgd, behouden toegang tot de facebookgroep Mediacoach en het online platform (MOOC) op Mediawijs.be.

Praktische informatie

 • De opleiding duurt één schooljaar: van eind september 2018 t.e.m. juni 2019.
 • De contactmomenten zijn op vrijdagen 21/9, 19/10, 16/11, 7/12 (2018), 18/1, 22/2, 22/3 en 24/5 én op donderdag (!) 13/6 (2019).
 • De opleiding Mediacoach vindt plaats in BeCentral (Kantersteen 12 - 1000 Brussel).
 • Het inschrijvingsgeld bedraagt 350 euro (incl BTW).
 • Voor de inschrijving moet er een beknopte motivatie worden ingediend.

Dit traject is een initiatief van

in samenwerking met  en 

met steun van  Vlaanderen verbeelding werkt

Organisaties